Albraka Kültür Sanat

5. Hat Yarışması Önsöz

Önsöz 

Otuz yılı aşkın bir süredir Türkiye’de hüsn-i hat müsâbakaları gerçekleştiriliyor. 1986’da IRCICA’nın başlattığı, üç yılda bir tekrarlanan bu yarışmalar, beşerî ve mâlî cihetten mütevâzı’ şartlarla gündeme gelmiş ve gittikçe gelişmeye başlamıştır. Zaman içinde, Türkiye’de olduğu kadar İslâm âleminde de alâka çeken bu hat müsâbakalarının Arap dünyasındaki ilk tezâhürü, zannederim Nisan 1988’de Bağdat şehrinde kendini göstermiş; dâvetleri üzerine biz de katılmıştık. Birleşik Arap Emirlikleri ise hat yarışmalarını “el-Bürde” ismiyle 2017’ye kadar başarılı bir şekilde sürdürdü. 

Türkiye’de, IRCICA’dan sonra bu işi ciddiyet atfederek ele alan
ilk müessese Albaraka oldu. Beşincisi tahakkuk ettirilen Albaraka
hat müsâbakasına iştirâk edenlerin gönderdikleri eserler, bunları değerlendirmek üzere toplanan jüriye –geçmiştekilere kıyâsen– doğrusu zor anlar yaşattı. Mükemmeliyette birbirine çok yakın bulunan bazı eserlerin hangisini öne, hangisini onun ardına koyacağımız hususunda, bir hayli zaman tükettik. Fakat avn-i ilâhî ile “sırât-ı müstakîm”i bulduğumuzdan eminim. Bundan önceki yarışmalara göre, bu sonuncusunun nitelik ve nicelik bakımından çok daha mükemmel bir mertebeye eriştiğini memnuniyetle müşâhede ettik. Bunda, hat sanatına gönül vermiş yeni nesillerin çoğalması kadar, başka yarışmaların fevkinde yüksek rakamlı mükâfatları onlara lâyık gören Albaraka idârecilerinin de şüphesiz tebrike lâyık girişimleri olmuştur. 

Yine, yarışmanın “milletlerarası” vasfına uyar şekilde, yurt dışından
ve bilhassa Arap âleminden buna katılımın yükselmesi, hüsn-i hattın artık Türkler dışında da bütün İslâm âlemince hak ettiği mertebeye kavuşturulduğunun ve zamanla bu hâlin daha artacağının delilidir, düşüncesindeyim. Hâsılı; tamamladığımız bu beşinci müsabakadan, en mükemmele varan neticeler alındığını görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 

Prof. Uğur Derman